Актуални теми за обучения

“Ромските жени в България – активни и успешни”

“Джендър и Медии” – методика по джендър обучение -джендър теория;правата на човека – джендър аспекти; образование, комуникации, медии; тестове за оценяване.

Джендър обучение –  практики и методи, адаптирани към българската реалност.

Джендър мейнстрииминг;

 Джендър анализ на бюджет и политики; интегриране на джендър подход в предотвратяване и решаване на конфликти.

Засилване ролята на жените в управлението и политиката.

Мястото на Джендър-проблематиката в гражданското съзнание и образование. Темата „Джендър” и държавните институции.

Джендър ориентирано ИТ обучение, съобразено с критериите за сигурност в качеството и принципите за равенство между половете.

Инициативи за превенция и борба с домашното насилие спрямо жените

Защитата срещу дискриминация: история и българската законова уредба.

Джендър измеренията на бедността в България

Равнопоставеност на местно ниво – анализ на местните политики и правни актове от гледна точка на това как те се отразяват на мъжете и на жените. Политика на ЕС.