Въвеждане на равните възможности в политиките на европейската общност

Европейският съюз приема принципа по силата, на който систематично трябва да се отчита гледната точка на половете във всички политики и действия на Общността; това трябва да се осъществява активно и открито във фазата на планирането.

Съобщение на Комисията от 21 февруари 1996 “Въвеждане на принципа на равните възможности за мъжете и жените във всички политики и действия на Общността”. СОМ(96) 67 окончателно, необнародвано в ОВ

Обобщение

Принципът на “мейнстрииминг” по отношение на  половете се състои в извършването на систематично отчитане на разликите между условията, положението и нуждите на жените и мъжете във всички политики и действия на Общността. Този глобален, хоризонтален подход изисква мобилизирането на всички политики.

Съобщението на Комисията следва участието на Европейската общност в Четвъртата световна конференция за жените, проведена в Пекин през септември 1995

Решение на Европейския парламент по отношение на Комюникето на Комисията “Въвеждане на принципа на равните възможности за мъжете и жените във всички политики и действия на Общността” – ‘майнстрииминг¨ (COM(96)0067 – C4-0148/96)

Европейският парламент,

– като отчита Комюникето на Комисията, COM(96)0067 – C4-0148/96,

– като отчита новите разпоредби на проекта на Договора от Амстердам: Членове 2, 3, 6a, 118, 119 и 5 (от Новия раздел за заетостта) от Договора, с който се създава Европейската общност,

– като отчита Декларацията от Пекин и Платформата за действие, приета от Четвъртата световна конференция за жените: Действие за равенство, развитие и мир, Пекин, 15 септември 1995,

– като отчита Регламент на Съвета (EC) No. 2081/93, изменящ Регламент на Съвета (EИО) No. 2052/88 за задачите на Структурните фондове ((OJ L 193, 31.7.1993, p. 5.)),

– като отчете докладът на Комисията по правата на жените и становището на Комисията по заетостта и социалните въпроси, Комисията по регионална политика и Комисията по институционалните въпроси (A4-0251/97),

A. като взе предвид, че Комисията за първи път въведе концепцията и политиката на ‘мейнстрииминг¨ в Третата програма за действие за равни възможности през 1990,

B. тази политика бе допълнително развита под формата на стратегия с конкретни средства в Четвъртата програма за действие, която представлява въвеждане на положителен подход отколкото да предлага средства за решаване на проблема,

C. като взе предвид, че Комисията представи своята политика за ‘майнстриимниг¨ като свой основен принос към Четвъртата световна конференция за жените в Пекин през 1995,

D. до влизането в сила на Договора от Амстердам, чл. 119 от Договора за създаването на Европейската общност беше единственият текст с преки последици за равните възможности на мъжете и жените,

1. Приветства комюникето на Комисията за ‘мейнстрииминга¨ като огромна стъпка напред в признаването, че жените, които съставляват половината от населението на Европа досега не са се ползвали, освен може би на хартия, но със сигурност не в действителността, от пълния си дял социални придобивки;

2. Отбелязва следните изменения, приети с Договора от Амстердам:

– добавянето с член 2 от Договора за ЕО на равенството между мъжете и жените към задачите на Общността,

– добавянето на нова точка към член 3 от Договора за ЕО, сочещ, че при всички действия по смисъла на този член Общността си поставя за цел премахването на неравенството и поощряването на равенството между мъжете и жените,

– добавянето на нови член 6a в Договора за ЕО, който предвижда приемането на мерки, насочени към премахването на дискриминацията, включително дискриминацията, основана на пол,

– добавянето на нов Раздел за заетостта, член 5, от който предвижда ново правно основание за приемането на мерки за стимулиране,

– включването на Социалния протокол и, по-специално: Article 118(1), пета точка (равенството между мъжете и жените по отношение възможностите на пазара на труда и третирането на работното място) и член 119 за равното заплащане на мъжете и жените работници;

3. Отбелязва, че включването на равните възможности за жените и жените във всички политики и действия на Общността следва да се преследва като принцип, които формира част от Договора от Амстердам;

4. Приветства включването на новата антидискриминационна разпоредба в член 6a от Договора от Амстердам, но не одобрява факта, че процедурата изисква единодушието на Съвета и само консултирането на Европейския парламент;

6. С оглед на концепцията за прозрачност и подобрено качество на законодателството на Общността vis-à-vis нейните граждани трябва да се приеме ясна дефиниция на израза ‘мейнстрииминг’, вероятно като ‘политики за равенство’;

8. Съгласява се с Комисията, че, за да въведе в действие ‘мейнстрииминга¨ се изисква изоставянето на вековните предразсъдъци за приноса на жените в обществото, особено по отношение не техните професионални дейности;

10. Осъзнава, че ‘мейнстрииминга¨ включва най-вече процес по осъзнаване и информиране, че налага активен, дори борбен и постоянен диалог с вземащите решения във всички области на политика, за да се постигнат равни възможности и равни права;

11. Вярва, че въпреки това, Комисията и Държавите-членки ще приемат двустранен подход, който поощрява мейнстрииминга на половете и равните възможности заедно с мерки за позитивни действия за жените там, където те все още са в неравностойно положение;

12. Напомня на компетентните органи, независимо дали са местни, регионални или национални, че европейските усилия, макар и да са важни като катализатор и и че служат за модел, остават въпреки това ограничени до областите на компетентност, предвидени в договорите и вторичното законодателство и за това призовава държавите-членки да прилагат политика на мейнстрииминг в техните местни, регионални и национални политики;

13. Подчертава, че равните възможните задължително трябва да започват в частния и професионални живот на гражданите и предупреждава, че не иска да вижда жените като обиращи парчетата от останките било на пазара на труда, когато връхлитат кризи било в частната отговорност за семейния живот и неговото организиране или да се гледа на тях като резерва, която да се използва, когато възникне необходимост или когато има място;

14. Призовава Европейската комисия да дефинира критерии за оценка и инструменти за поощряване на равенството между половете;

15. Отбелязва, че съществува икономическа необходимост от по-голямо участие на жените в трудовия живот с оглед компенсирането на застаряването на европейското население; отбелязва, че това не може да има за резултат по-нататъшно увеличаване на двойното тегло, носено от жените

16. Предупреждава, че аргументи, позоваващи се на културни ценности и традиции, строги социални структури, или изисквания за конкурентноспособност не може да бъде позволено да препречват пътя за правилното прилагане на ‘мейнстрииминга¨;

17. Подчертава, че приоритетната област за жените, в която те трябва да придобият равни права остава тази на заетостта и професионалната дейност за постигането на финансова независимост; опитът недвусмислено сочи, че зависимостта лесно води до по-нататъшно изоставане на по-уязвимите дялове от обществото;

18. В този контекст изразява съжаление, че съпругите, които работят в семейния бизнес все още не се ползват от пълноправен статут във всички държави-;

19. За това е убеден, че трябва да се направят много по-големи инвестиции, включително финансови, за да се подобри значително наличието на структури за подпомагане (като грижа за децата, средства за комуникация, включително транспорт, образователни средства най-общо), за да се даде възможност на жените да играят по-активна роля в професионалния живот и не на последно място да се даде възможност на жените да се реинтегрират на пазара на труда, когато са избрали или са били принудени да прекъснат своите кариери;

20. Смята, че, за да се разбие разделението на пазара на труда е важно да се окуражават мъжете да встъпят в грижите за децата, както и да се окуражат жените във всички области на технологиите и науката;

21. Отбелязва, че да се примири семейният живот с работата е необходим да се създадат социални услуги, предоставящи грижи за деца и възрастни, храна за училищата и публичен транспорт;

22. Властите и политиките трябва да обръщат внимание на личното задължение на мъжете да участват също в грижата за другите и семейния живот, така че грижата за другите да не лежи изключително върху плещите на жената;

23. Настоява, че трябва да се положат значителни усилия по отношение на образованието и обучението на жените по отношение на достъпа им до работа, което да е специално насочено към техните нужди, тъй като жените в много по-висока степен от мъжете прекъсват кариерата поради семейни причини, които мерки за реинтеграция да се финансират от структурните фондове и по специално чрез програмирането на Социалния фонд държавите-членки да включат мейнстрииминга в своите приоритети.

Призовава Комисията да организира обучение по въпросите на равенството на онези, които отговарят за вземането на решения за структурните фондове на национално ниво за да се осигури прилагането на практика на принципа на мейнстрииминга при работата на фондовете;

29. Призовава комисията да изследва причините поради, които жените не са включени по подходящия начин при управлението и прилагането на структурната политика на ЕС и да се ускори разработването на индикатори за оценка на ефекта, които проектите упражняват върху равенството между мъжете и жените;

30. Призовава Комисията да се справи с проблема на дискриминацията срещу жените в научните и техническите дисциплини, интелектуалната работа на високо ниво и професиите в иновативния сектор – особено при използването на структурни средства, предназначени за пилотни действия, програми за иновативно развитие и обучение;

31. напомня, че жените са по-уязвими от мъжете и по отношение на конвергентните критерии на ЕМС, тъй като жените се изправят пред сегрегиран трудов пазар както хоризонтално, така и вертикално;

32. Призовава Комисията да изследва начините, по които могат да се въведат финансови мерки и специални социално осигурителни механизми, които да подпомогнат връщането на семейната работа в официалната икономика;

33. Смята, че въпросът за равното заплащане трябва да продължи да бъде активно поощряван;

35. Напомня, че намаляването на публичния дефицит и стремежът към увеличена конкурентоспособност засяга жените на пазара на труда в по-висока степен от мъжете, средствата за преодоляване на това положение не следва да се търсят в социалната политика, а в реинтеграцията на жените по подходящия начин на пазара на труда, с цел постигането на равни възможности и равни права;

37. Да се създаде списък с индикатори и критерии за формулиране, прилагане и оценка на равенството, създаването на статистически данни определя успеха на политиката за равенство;

43. Очаква Комисията да въведе критерият на мейнстрииминг или джендър перспектива във всички предстоящи законодателни предложения, така че да принудят държавите-членки да заемат позиция по политиката на равенство;

45. Призовава Комисията да изготви указания за анализ на законодателните предложения, за да се осигури тяхното специфично въздействие върху половете по аналогия със съществуващата оценка на въздействието в сферите на бизнеса и околната среда

Рамкова стратегия на общността за равенството между половете (2001- 2005)

Цел

Създаване на рамка за действие, която предвижда мейнстрииминга във всички действия на Общността по такъв начин, че да се подпомогне постигането на целта да се премахне неравенството и да се поощри равенството между половете

Съобщение на Комисията от 7 юни 2000 “Към рамка на Общността за равенството между половете (2001-2005)” СОМ (2000) 335

Обобщение

Целта на това съобщение  е да подкрепи борбата с неравенството между половете в икономическия, политическия, гражданския и социален живот. Рамковата стратегия се основава на двустранния подход. От една страна, той има за цел майнстрииминга на равенството между половете във всички политики на Общността, които имат пряко или непряко въздействие върху целта на равенството между половете (проактивна намеса). Заедно с този цялостен подход, рамковата стратегия предлага, от друга страна, въвеждането на специални мерки за жените; те са все още необходими за премахването на трайното неравенство между половете. Този подход на мейнстрииминг отбелязва голямата разлика в сравнение с прехдодните действия на Общността в тази област, които се основаха глано на отделни действия и програми.

Предлаганата рамкова стратегия обхваща пет взаимно свързани области на действие, всяка, от които има различни оперативни цели: икономически живот, равно участие и представителство, социални права, граждански живот и ролята на половете и стереотипите.

Поощряване на равенството между половете в икономическия живот

Европейският съвет от Лисабон през март 2000 покани Комисията и държавите-членки да задълбочат действията си по отношение на всички аспекти на равните възможности в политиките по заетостта, включващи намаляването на сегрегацията в професиите и да подпомогнат примиряването на семейния с професионалния живот. В този контекст, стратегията на Комисията си поставя три оперативни цели:

1.       укрепване на джендър измерението в Европейската стратегия по заетостта. Това включва в частност пожизненото обучение и достъпа до мерките за активния пазар на труда за жените и поощряването на тяхната заетост и достъп до работа в ИТ.

2.       подобряване на използването на Структурните фондове за поощряване на равеството между половете, най-вече чрез Икуъл, Интеррег, Ърбан и Лиидър.

3.       разработване на стратегии за окуражаване на джендър мейнстрииминга в всички политики, които имат въздействие върху мястото, което заемат жените в икономиката. В този контекст, ще бъде необходимо да се развие диалога с управлението на предприятията, които действат на европейско ниво за приноса им към равенството между половете в икономическия живот. Предлага се създаването на Европейски етикет (награда за равенство или сертификат), които се присъжда годишно на предприятията, които са разработили добри практики за поощряване на равенството между половете.

Поощряване на равното участие и представителство

Устойчивата по-слаба представеност на жените във всички области на вземане на решенията представлява демократичен дефицит, които изисква различен подход за постигането на следните цели:

1. подобряване на равновесието между половете в политическото взимане на решения. Мерките се ориентират, между другото, към оценката на въздействието на изборните системи, законодателство, квоти и други мерки за равновесие между половете в изборните политически органи. Те също се фокусират върху повишаването на чувствителността, насочени към гражданите относно необходимостта за равновесие между половете в политическите органи и вътрешните партийни политически структури.

2. подобряване на равновесието между половете при взимането на икономически и социални решения.

Поощряване на равния достъп и пълно ползване на социалните права за жените и мъжете

Равният достъп и пълното ползване на социалните права са между стълбовете на всички демократични общества. Все още много жените нямат равен достъп до социалните права, защото тези права се основават на остарелия модел, в който мъжете печелят хляба и не отчитат факта, че жените най-вече поемат тежестта от примиряването на семейния живот с професионалния. Много системи за социална закрила закрепват този остарял модел, което частично обяснява феминизацията на бедността в Европейския съюз. Действията на Общността се съсредоточават в:

1 подобряването на европейското законодателство особено по отношение на социалната закрила, родителската отпуска, майчинството и работното време.  По силата на член 13 от Договора Комисията смята да внесе предложение за директива за равенството мъжете и жените в областите извън сферата на труда.

Поощряване на равенството между половете в гражданския живот

В тази област целта е да се засили и задълбочи развитието на механизмите за прилагане на законодателството за равно третиране заедно по-добрата осъзнатост и обучение по правата на равенство на юристите и НПО. Трябва да се отдели особено внимание на жените, които са предмет на множествена дискриминация (като жените мигранти или жените с увреждания) или жените, които са изправени пред насилие или сексуална експлоатация.

1. мониторинг на законодателството на Общността и на делата за равно третиране на мъжете и жените и ако е необходимо да се предложи ново законодателство. Планира се преглед на Директива 75/117 за равното заплащане и да се разгледат възможностите за нейното подобряване. Комисията предлага да се засилят правомощията на инспекциите по труда

2 Поощряване на правата на жените като човешки права посредством кампании за повишаване на осъзнатостта. Следва да се подкрепя събирането на данни за нарушаването на човешките права свързано с половата принадлежност и делата, свързани с дискримнацията, основана на пол. Правата на жените следва да се отчитат и в случаите на престой и пребиваване в трети страни и в областта на убежището.

3. Борба с насилието и трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Поощряване на промяната на ролите на половете и стереотипите

Тази област на действие има за цел да адресира необходимостта от промяна на поведението, отношенията, нормите и ценностите, които определят и въздействат върху ролята на половете в обществото посредством образование, медиите, изкуствата, кулутурата и науката в частност. Премахването на предразсъдъците и стереотипите е от най-голямо значение за създаването на равенство между половете. Комисията предлага следните мерки с цел:

1. Повишаване на осъзнатостта на равенството между половете. В частност се предлага засилване на усилията за премахване на стеретипите на полова дискриминация в образованието и да се разработят добри практики в тази област.

2. Преодоляване на стереотипите в и посредством съответните политики на Общността.  Препоръчва се да се обсъдят с националните етични комисии включването на джендър измерението в тяхното поле на работа, като и да се подкрепя.