Здравословни и безопасни условия на труд в хотели

І. Информационна част

Хотели и почивни бази има във всяка страна. Тяхната експлотация е тясно свързана с туризма и деловите пътувания.

Най-важната функция на всеки хотел е да разпределя и настанява гостите. Хотелите се различават по своето предназначение:

 • осигуряват възможност за пренощуване (мотели, бунгала, ханове), обслужващи главно туристи;
 •  други като почивни бази и по малки хотели осигуряват почивки с всички удобства за по-дълъг период от време;
 • курортни комплекси и вериги от хотели които предоставят и допълнителни услуги – ресторанти, барове, спортни комплекси, басейни, бръснарски услуги, бизнес центрове, магазини за подаръци и др.

Структурата на хотелските комплекси и почивни бази се състои от следните подразделения:

– приемна – във нея се приемат и разпределят гостите

– обслужваща сфера – в това подразделение се обезпечава чистотата и се снабдяват стаите и обслужващите зони (коридори, офиси, фоайета и пр.) с всичко необходимо.Тук влизат и обслужващите ги перални помещения, главно в големите хотели и почивни бази.

– служба за поддръжка и снабдяване – с нея се осъществяват основните почистващи работи, реконструкции в помещенията, ремонти и преустройства, снабдяване с продукти и напитки (тук работят или се наемат монтьори, дърводелци, снабдители и пр.)Към тази служба следва да се причислят и енергоносителите и осигуряването с вода(вътрешни ел.инсталации, В и К инсталации, парокотелно и отоплителни инсталации и обсужващия ги персонал).

Познаването на опасностите в работата на отделните звена може да намали риска от злополука и увреждане на здравето на служителите.

Характерни опасности и източници на рискове при отделните подразделения.

 1. Приемна

В зависимост от класификацията на дейностите тук могат да се отделят действията на мениджъри, компютърни оператори, телефонисти, администратори и друг обслужващ персонал. Сред основните проблеми за здравето, които могат да възникнат при работа в приемната можем да отделим:

 • работа с компютри;

Приемащите на рецепцията администратори, телефонисти и др. сътрудници често използват компютри. Рисковите ситуации, при които са изложени работещите тук, са болки в ставите на китката, рамената, шията и гърба при неправилна ергономична поза, болки в очите и др. проблеми със зрението в следствие продължителната работа пред дисплея. Основно проблемите се решават с правилна стойка, ергономични столове и с обучение на персонала в физилогически режим на труд и почивка.

Сътрудниците в приемната обикновено работят на смени. Физиологическите и психологически резултати от писмената работа могат да станат причина за нарушение на нормалния сън, разстройства в стомаха, стрес. Работещите в тази обстановка трябва да са наясно с проблемите със здравето си, особено в пиковите часове и нощния труд. Решенията в случая са достатъчно време за отдих и почивка между смените, наличие на свежа и качествена храна и напитки, вентилация на помещенията.

 • чистота на въздуха в общите помещения;

Във фоайетата, общите помещения, коридорите и стаите за гости персонала е изложен на вредното въздействие на цигарения дим. Решението е добрата вентилация така, че тютюневият дим да не стане причина за заболявания сред персонала (увреждане на сърцето, рак)

 • ръчна работа свързана с вдигане и носене на тежести;

Персонала който се занимава с товарене, разтоварване, пренасяне на багаж, снабдяване е подложен на травми от различно естество. Възникват проблеми с увреждания на гръбначния стълб, врата, колена и лакти. Тук проблемите се решават с обучението на персонала с правилата при пренасяне и вдигане на тежести, използване на колички.

 • травми, подхлъзване, падане и хим. въздействие на персонала работещ в общите помещения, паркове и гаражи;

Работещите в парковете и гаражите могат да бъдат наранени от автомобилите непосредствено или при ремонта им, от сенокосачки или други машини за обслужване. Те са подложени на въздействието на химикали, на вредни газове, на почистващи средства, на лакове и бои, масла, могат да паднат от стълби да се подхлъзнат от разлято масло или неизчистен сняг.

Работещите в посочените места и изложените на горните вредности трябва да имат достъп до свеж въздух, да бъдат инструктирани как да предвиждат посочените травми и химически въздействия, както и да предотвратят техните отрицателни влияния върху здравето.

          2. Обслужваща сфера

В тази група на обслужващия персонал спадат камериерите, работещи в пералнята (ако има такива) и охранителите.

Тези служители отговарят за подържане чистотата и порядъка в стаите, обществените места и залите за спорт и отдих. Основните опасности свързани със здравето и безопасността на тази група са:

 • първично (обикновено) разтягане;

Камериерите често се уморяват от вдигане на тежести, принудени са да извършват необичайни движения (накланяне, протягане стремейки се да достигне до нещо). Работещите в пералните също са подложени на обикновени разтягания от възможни резки движения при складиране, сортировка и пренасяне на бельото.

Тук мерките за безопасност включват ползване на помощни съоръжения (колички, стълби), безопасни начини за повдигане на тежести както и задължителен инструктаж. На заетите в тези дейности е необходимо да се обясни как може да се предотврати риска и да се намалят травмите.

 • синтетични миещи и дезинфекциращи препарати и продукти;

          Камериерите и обслужващите използват химични вещества за почистване на плочки, вани, тоалетни, подове и огледала, басеини. Някои препарати могат да предизвикат дерматити или проблеми с дишането. Средствата за миене и разтворителите могат да предизвикат заболяване на черния дроб. Дезинфекциращите средства често съдържат фенолни съединения, които могат да предизвикат възпаления, както и носят риск от възникване на ракови заболявания.

Като предохранителни мерки е необходимо да се заменят опасните препарати с по-малко опасни и се ползват защитни ръкавици. Необходима е система за вентилация с кондиционери или в най-лошия случай отворени прозорци. Местата за съхранение на химическите вещества да са  отдалечени и отделени от местата за отдих, столови и кухни. Използваните химически вещества задължително да бъдат етикирани със съдржанието на опасните вещества и придружени от информационен лист за безопасност за ползване на опасни химически вещества и продукти от производителя.

Необходим е редовен инструктаж по химическата опасност и последствията и за здравето.

 • подхлъзвания и падания;

          Обслужващият  персонал обикновено е в непрекъснато движение. Възможно е подхлъзването по влажен под или спъване от някакво препятствие, както и падане от стълба при почистване. Необходимо е ползване на устойчиви укрепени съоръжения. В инструкциите на персонала е необходимо да се наблегне на това как  да се предотвратят паданията и се намалят бързите действия.

 • убождания и порязвания;

          Порязвания от стъкла и бръснарски прибори, както и убождания от игли оставени след ползване от посетители е често явление в хотелите и пералните към тях. Мерките са инструктиране на персонала как да се освобождава от ползваните прибори, а собствениците на хотели да  осигуряват медицински и профилактични прегледи за служителите, като се избегнат опасностите от зарази и инфекции.

 • последствия от прегряване;

          Към някои хотелски комплекси има перални помещения, където работещите перят, гладят и складират бельото.

Неефективната система на вентилация в тези помещения може да влоши чувствително условията на труд. Сред появяващите се симтоми могат да се посочат главоболие, повдигане, раздразнителност, умора и ускорен пулс. Ако се пренебрегнат тези първични симптоми може да се стигне до спазми и други сериозни проблеми.

 Мерките тук са добра вентилация, изолиране на източника на топлина и чести почивки в прохладни места, както и удобни дрехи и пиене на достатъчно количество течности.

3.Служба за поддръжка и снабдяване

Работещите в тази служба извършват трудоемки дейности по почистване, подържане на оборудването, ремонти и реконструкции, а също и работа в сутерени и мазета. Опасностите и рисковете тук могат да се разделят от :

 • химически вещества;

Работещите използват токсични почистващи средства при циклене, полиране на паркети, почистване на килими и мокети, почистване на мебели, стени, мрамори, метална арматура. Някои почистващи вещества могат да предизвикат дразнение на кожата, очите, носа и гърлото, могат да влияят на нервната система, черния и белия дроб и др. Използват се бързо съхнещи бои, лепила с високи количества концентрация на токсични разтворители.

Като превенция тук се изисква инструктаж за химическите продукти и тяхното влияние и защитните мерки при работа – редовната вентилация и индивидуално защитно оборудване (различни видове маски) и други ЛПС.

В някои по-стари хотели и почивни бази за изолация в стени, готварски печки и пр. е използван азбест, а той е много опасен особено когато старее и при работа с него се образува прах, който би могъл да се вдиша.

Сътрудниците на службата и гостите трябва да са далече от опасната зона при смяната на тези материали с безопасни нови такива и то от опитни професионалисти.

 • падания;

Те се случват при работа със стълби и подемници по стени, тавани, балкони, полилеи . Рискът може да се намали с проведен инструктаж и ползване на надлежно обезопасени стълби и съоръжения за повдигане на хора.

 • допълнителни услуги свъзани с риска;

Допълнителните услуги, са източник на опасности за работещите.

Много хотели предлагат на своите клиенти басейни, фитнес-зали, сауни, джакузи. Химическите вещества използващи се за почистване и дезинфекция не са безвредни за персонала. От въздействието на хлора могат да възникнат изгаряния на кожата, сериозни проблеми с дишането.За това е необходимо персонала да бъде запознат с информациония лист от производителя за опасните химически вещества.

 Могат да се получат травми и от падания особено в мокрите помещения. Необходимо е да се полагат грапави (не хлъзгащи) плочки на пода.

В някои хотели има магазини за подаръци, фризьорски салони. В магазините продавачите могат да паднат, да получат разтяжения при работа, да се порежат при разопаковане на стоката или при подреждането и да вдигат по-големи тежести. Служителите трябва да бъдат обучени на техниката по безопасност при пренасянето на тежести, да разполагат с ръчни колички за пренасяне.

В салоните за красота работата е свързана с възможната поява на травми от различно естество – от химически вещества използвани за прически и боядисване, изгаряне от маши и сешоари, порязване от ножици и бръсначи, растяжения от бързи и неудобни движения. Работещите в тази сфера трябва да могат да отличават химическите и ергономически опасности и да работят така, че да намалят риска. Необходимо е при работа да се ползват ръкавици, подходящи престилки и да е осигурена добра вентилация.

 • Електричество.

Електрическият ток е един от основните рискови фактори в дейността като е възможно въздействието му да предизвика тежки наранявания и дори смърт. Навсякъде в хотелите и базите има електрически излази, ползват се ел. уреди, приспособления и съоръжения. Всички те трябва да отговарят на защитните мерки за безопасност дадени в час І и ІІ от ПБЗР по ел. обзавеждане до 1000V.. Електрическите табла, електрическите инсталации, електро съоръженията и приспособленията към тях трябва да бъдат наблюдавани и обслужвани от електротехнически персонал с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност. Те трябва да отговарят на изискванията за средата в която се използват със съответната степен на защита (ІР).Това се отнася с особена сила в мокрите помещения – перални, бани, сауни.Тук се позоваваме на на гл VІІ от ПБЗР по ел. обзавеждане до 1000V.

 • Пожари и аварии

Пожари могат да възникнат по различни причини.Като източници могат да се посочат – неизправна ел.инсталация, неправилно боравене или необезопасени ел. уреди и съоражения, пушене, палене на огън не на определени места и пр.Във всеки хотел трябва да има ясен план за действие при аварии, а определени хора инструктирани с точни инструкции по координация и връзка с персонал и гости. Необходимо е да се провеждат регулярни инструктажи, учение и тренировки с персонала по овладяване на авариите, евакуация и пр.Трябва да има разработена програма за пожарна опасност като ръководството и персонала са инструктирани, обучени и уверени, че горимите материали се съхраняват надеждно, ел. инсталацията е в ред, че се използват на опасните места огнеупорни материали, защитни екрани. В стаите и в общите места да има пожароизвестителна инсталация, кранове за вода и пожарогасители. Това е необходимо във връзка с Приложение № 1 и 2 към чл. 2 от ПСТН. В случаи на спиране на ел. ток е необходимо да има генератор и аварйно осветление. Във всяка стая да има закачена инструкция за евакуация. Всички евакуационни изходи предвидени по проект да са надлежно обозначени и да се поддържат свободни и чисти, а аварийното осветление изправно.