Приоритети и акценти на вътрешните проверки.

          При започване на проверките се акцентира и приоритетно се проверява обекта като следва следната последователност:

          2.1.Организация и управление на дейността по осъществяване на здравословни и безопасни условия на труд.

В последните години се наблюдава практика в големите хотелски комплекси да се отдават помещения за офиси на фирми под наем. В този случай две или повече фирми работят на обща площадка (хотела) и ползват общи части от обзавеждането на сградите (ток, вода, отоплителна инсталация).

 • При проверката се следи спазен ли е чл. 18 от ЗЗБУТ според който работодателите съвместно с представителите на работниците и служителите по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд.
 • При проверката се обръща внимание на вътрешно фирмената организация по безопасност и здраве при работа – кое е отговорното лице – собственик, мениджър, директор (управител) или специално натоварено лице и то наясно ли е със задълженията си;
 • има ли отговорно лице за безопасността и здравето при работа.
 • Запознато ли е това лице с цялата дейност във фирмата, провежда ли инспекции, докладва ли за опасности, разследва ли злополуки и получава ли достатъчна помощ от ръководството;
 • има ли изградени групи (комитет) по условия на труд, съгласно чл.27 и 28 от ЗЗБУТ. Как са структурирани последните (включват ли равен брой служители и ръководство), колко често се събира групата, как се обявяват предлаганите действия, провеждат ли проверки и имат ли възможност да дават предложения за коригиращи действия;
 • има ли писмена оценка на риска и разработена ли е програма с мерки за предотвратяването или намаляването му във връзка с изискванията на чл.16 от 33БУТ, чл.217 от Наредба № 7 за минималните изисквания и Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
 • осигурено ли е обслужване от служби по трудова медицина –чл.25 от 33БУТ и Наредба № 3 от 2008г за службите по трудова медицина;
 • разработени ли са и утвърдени ли са правила от работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл. 277 от КТ;
 • провежда ли се обучение и инструктаж на работниците и служителите по програми за безопасни методи на работа разработени от работодателя, както и изготвени ли са и водят ли се надлежноспециални книги за трите вида инструктаж съгласно чл.281, т.1, 2 и 5 от КТ и чл.4 и 6 от Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
 • правоспособност на лицата от службата за поддръжка притежаващи съответните документи, свидетелства, квалификационни групи и медицински освидетелствани – чл. 200, ал.2 от Наредба №7 за минималните изисквания;
 • наличност на документация свързана с механо и електро безопасност – протоколи за измервания съгласно чл.217, т.3 и 4 от Наредба № 7 за минималните изисквания;
 • има ли достъпни средства за оказване на първа помощ, съгласно чл.242 от Наредба № 7 за минималните изисквания.

2.2.Безопасност на труда.

Основно тук се проверява следното:

 • обезопасени ли са всички механични и електрически машини и съоръжения и осигурено ли е безопасното им използване – чл.178, ал.1 и чл.179 от Наредба № 7 за минималните изисквания;
 • подържат ли се машините (оборудването) в съответствие с указанията на производителя и извършват ли се периодични проверки на ел. обзавеждането – чл.164, ал.2 и чл.173 от Наредба №7 за минималните изисквания;
 • идентифицирани ли са опасните вещества с които се работи , списък на опасните вещества, къде и как се съхраняват, сертификат от доставчика – чл.101 и 108 от Наредба №7 за минималните изисквания;
 • какви приспособления се използват за облекчаване на ръчния труд (обикновени и хидравлични колички) и как се подържат последните;
 • в какво състояние се подържат коридорите и проходите за преминаване на хора и стоки – чл.50, 51 и 55 от Наредба №7 за минималните изисквания;
 • в какво състояние се подържат подовете и вратите – чл.28;29, и 35; от Наредба №7 за минималните изисквания;
 • съществуват ли съоръжения с повишена опасност (асансиори, котли) води ли им се експлоатационен дневник, извършва ли се периодичен надзор от органите на ДТН-чл.10, 204, 205 от Наредба № 7 за минималните изисквания
 • спазени ли са изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност и обекта съоръжен ли е с необходимите и подходящи пожарогасителни средства чл.223, 227 и 228 от Наредба №7 за минималните изисквания.