Хигиена на труда

Проверява се за:

 • има ли лица подложени на вредно въздействие на шум на работното място – в перални, котелни, ремонтни работилници, зали с музика. Оценка на шума – ниво на шума.. Какви мерки се вземат за намаляването му – чл.134, 135 от Наредба №7 за минималните изисквания;
 • във връзка с работи които се извършват ръчно – повдигане, подреждане, почистване, складиране, офис работи. При извършване на трудоемки ръчни операции при доставка на стоки, изнасяне на отпадъци, работа в пералнята и пр. взети ли са мерки в офисите и складовете тежките стоки да се складират на нивото на ръцете – чл.2-9 от Наредба №16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;
 • има ли работи, които изискват извършването на често повторими  движения (при камериерите) или статични работи за по дълго време (в рецепцията). Какви мерки се взимат при тези видове дейности – чл.16, 17 от Наредба № 7 за минималните изисквания;
 • има ли и какво е състоянието на вентилационната система, особено в местата с топлинно натоварване като кухни, перални, гладачни – тук са изискванията по чл.125, 126, и 169 от Наредба № 7 за минималните изисквания ;
 • има ли работници работещи на открито като тези в парковите пространства, шофьори – изисквания по чл. 69, 72 от Наредба № 7 за минималните изисквания;
 • какво е санитарно битовото обслужване, има ли достъпни за ползване санитарно битовите помещения – тоалетни, мивки, бани, стаи за хранене, съблекални съгласно чл.229, 230, 238 от Наредба № 7 за минималните изисквания;
 • възможно ли е оказване на първа помощ – подходяща стая, лесно достъпни средства, обучени хора съгласно чл. 242, 243 и 244 от Наредба № 7 за минималните изисквания;
 • медицински прегледи за работниците съгласно чл. 287, ал.1 от КТ и Наредба № 3 за задължителните предварителни и медицински прегледи;
 • какъв е контролът и какви мерки се вземат за биологичните опасности засягащи камериерки, работещите в пералните, хората оказващи първа помощ, изхвърляните отпадъци. Включват ли тези мерки освен обичайното предпазване и добрата лична хигиена, използване на лични предпазни средства (ръкавици, маски), подходящо боравене с остри и други предмети  носители на инфекции (петна от кръв, урина, сперма, изцапани чаршафи). Провеждат ли се обучения с персонала и инструктаж по риска от излагане на тези биологични опасности при които се получава риск от различни заболявания (спин, хепатит и пр.) – тук се позоваваме на чл.107, ал.1, 108, 247 от Наредба № 7 за минималните изисквания;
 • проверява се за установени данни от работодателя за здравословни и безопасни условия на труд по чл.288 от КТ и във връзка с чл.217 от Наредба № 7 за минималните изисквания. Проверка на протоколите от извършени измервания на параметрите на околната среда (микроклимат, осветление и пр.);
 • нивото на осветеност съответства ли на нормите по БДС и как е решено осветлението на работното място, стаите за гости и коридорите. Осигурено ли е аварийно осветление – чл. 74, 76, 77 и 78 от Наредба № 7 за минималните изисквания;
 • задължение на работодателя е да въведе физиологичен режим на труд и почивка съгласно чл.2 и 3 от Наредба № 15 от 1999г;
 • при работа с видеодисплей спазват ли се изискванията на Наредба № 7/ за видео десплей/ от 2005гг.